وحید امیرمنش
مجسمه ساز
برگزیده ی چندین جشنواره و دریافت بیش از پانزده لوح تقدیر شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مدیریت گروه مجسمه سازی نمایشگاه از بعثت تا انتظار سال ۳۱۳۱