رضا بیجاری
خواننده
مقام اول جشنواره رادیو جوان برای اثر پاییز ۲۹۳۱