محمد صادق اسماعیلی
کارگردان سینما
کسب جایزه ویژه ABU