• اجرای سرود نمایش چریک

  • سرود این 23 نفر

  • اجرای تئاتر خیابانی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

  • فیلم داستانی کوتاه "آگهی"

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود